اعضا - فرهاد رمضانی بدر


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فرهاد رمضانی بدر | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 روش تحقيق دانشكده پرستاري و مامايي ، و پيراپزشكي زنجان
2 آمار و spss دانشكده پرستاري و مامايي زنجان
3 فناوری اطلاعات دانشكده پرستاري و مامايي زنجان
4 مديريت دانشكده پرستاري و مامايي زنجان
5 تئوري ها و مفاهیم پرستاری دانشكده پرستاري و مامايي زنجان
6 پرستاري ويژه (ICU) دانشكده پرستاري و مامايي زنجان
7 بررسي وضعيت سلامت و معاينات فيزيكي دانشكده پرستاري و مامايي زنجان
8 دروس داخلي وجراحي (تنفس، اعصاب، پوست و سوختگي ، سيستم ادراري) دانشكده پرستاري و مامايي زنجان
9 فوريتها دانشكده پرستاري و مامايي زنجان
10 اصول آموزش به بيمار دانشكده پرستاري و مامايي زنجان
:: ::