اعضا - فرهاد رمضانی بدر


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فرهاد رمضانی بدر | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان دوره
1 بررسی تاثیر الگوی توانمندسازی مادران کودکان تحت جراحی قلب بر نگرش، مشارکت و رضایت آنان از مراقبت های تیم پزشکی مهتاب رئوفی پور 1395
2 تاثیر ساکشن لوله داخل تراشه براساس معیارهای جامع نیاز به ساکشن بر وضعیت همودینامیک و پارامترهای ریوی بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه فرشید الازمنی دانشکده پرستاری و مامایی 1394
3 تاثیر لمس درمانی بر روی درد و متغیرهای فیزیولوژیک بیماران تحت تهویه دهنده مکانیکی بستری در بخش های مراقبت ویژه مریم زعیمی دانشکده پرستاری و مامایی 1394
4 مقایسه تاثیر دهان شویه عسل 5/12% بادهان شویه کلرهگزیدین2/.% در پیشگیری از کلونیزاسیون باکتریایی دهانی – حلقی بیماران تحت ونتیلاتور بستری در بخش های مراقبت ویژه حلیمه امیری دانشکده پرستاری و مامایی 1392
5 بررسی تاثیر مدل خود مراقبتی اورم بر میزان استرس، اضطراب و افسردگی بیماران تحت همودیالیز فاطمه رستمی دانشکده پرستاری و مامایی 1392
6 تعیین تاثیر پانسمان با محلول کلرهگزیدین بر پیشگیری از عفونت کاتتر پیس میکر موقت وریدی فمورال میترا سیراوند دانشکده پرستاری و مامایی 1391
7 بررسی مقايسه اي تاثیر دو روش تجسم هدایت شده و آرام سازی پيشرونده عضلانی بر کیفیت زندگی بیماران تحت جراحی جراحی CABG زینب بهرامی ایوانکی دانشکده پرستاری و مامایی 1391
8 تاثیر ماساژ رایحه درمانی در کمر درد و اضطراب بیماران تحت مداخله کرونری از راه پوست نسرین مشگین آبادی دانشکده پرستاری و مامایی 1390
9 تاثير ترکیبی ورزش هاي هوازي و بي هوازي بر كيفيت زندگي بيماران همودياليزي وحید معینی دانشکده پرستاری و مامایی 1390
:: ::