اعضا - فرهاد رمضانی بدر


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فرهاد رمضانی بدر | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 بیماریهای تنفسی و کنترل عفونت های بیمارستانی بيمارستان تأمين اجتماعي شهرستان ابهر بيمارستان تأمين اجتماعي شهرستان ابهر 1384
2 CPR بزرگسالان و اطفال بيمارستان تأمين اجتماعي شهرستان ابهر بيمارستان تأمين اجتماعي شهرستان ابهر 1384
3 ارزشیابی بالینی دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران 1383
4 شيوه هاي آموزش بالینی دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران 1384
5 روش شناسي مقدماتي و تکمیلی تحقيقات كمي معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان مركز همايش هاي بين المللي روزبه 1388
6 گزارش نویسی در پرستاري بيمارستان تأمين اجتماعي امام حسين (ع) زنجان بيمارستان تأمين اجتماعي امام حسين (ع) زنجان 1388
7 روش شناسي مقدماتي تحقيقات كيفي معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان مركز همايش هاي بين المللي روزبه 1388
:: ::