اعضا - امیررضا فارسیانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: امیررضا فارسیانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر
امیر رضا فارسیانی
استادیار بیماری‌های قرنیه و خارج چشمی
گروه چشم پزشکی، دانشکده پزشکی
مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
:: ::