اعضا - خلیل محمودی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خلیل محمودی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 ریاست بیمارستان دکتر بهشتی دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1384 1385
2 عضو ستاد هدایت -اطلاع رسانی و رسیدگی به امور درمان بیمارستانها دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1384 1385
3 عضو کمیته ارتقا کیفیت اورژانس های دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1384 1385
4 ریئس هیئت مدیره کلینیک ویژه 1 دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1385 1386
5 عضو هیئت مدیره کلینیک ویژه دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1385
6 عضو شورای سیاستگذاری و نظارت بر کلینیک های دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1385
7 مسئول راه اندازی کلینیک ویژه 2 دانشگاه + ریئس هیئت مدیره کلینیک ویژه 2 دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1387 1388
8 ریاست بخش آنژیوگرافی بیمارستان آیت اله موسوی دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1388
9 عضو کمیته اسناد و مدارک پزشکی بیمارستان آیت اله موسوی دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1388
10 عضو کمیته کمیته مرگ و میر بیمارستان آیت اله موسوی دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1388
11 عضو کمیته دارو درمان و تجهیزات پزشکی بیمارستان آیت اله موسوی دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1389
12 مدیر گروه قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1389
13 مسئول پیگیری و راه اندازی رشته بیماریهای قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1390
:: ::