اعضا - عاکفه احمدی افشار


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: عاکفه احمدی افشار | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر

دکتر عاکفه احمدی افشار متخصص کودکان ـ فوق تخصص ایمونولوژی آلرژی زنجان , دانشگاه غلوم پزشکی زنچان, بیمارستان آيت اله موسوی بخش اطفال akefeh45@zums.ac.ir E mail: اخذ درجه دکترا در سال 1370از دانشکاه علوم پزشکی تبریز تخصص اطفال در سال 1373ز دانشکاه علوم پزشکی تبریز فوق تخصص ایمونولوژی آلرژی در سال 1380 از دانشگاه علوم پزشکی تهران استاد دانشگاه

:: ::