اعضا - عاکفه احمدی افشار


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: عاکفه احمدی افشار | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 کارشناس بهداشت خانواده معاونت بهداشتی 1374 1376
2 مدير گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی 1375 1375
3 رئيس مرکز بهداشت شهرستان زنجان مرکز بهداشت زنجان 1376 1377
4 مدير گروه کودکان بيمارستان ولی عصر 1382 1385
5 هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1373
:: ::