اعضا - حسین پرتوی نژاد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسین پرتوی نژاد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر
متولد 1365 تهران
دوره پزشکی عمومی قزوین
دوره تخصص شهید بهشتی
بورد و دانشنامه 1396
:: ::