اعضا - حسین پرتوی نژاد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسین پرتوی نژاد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 متخصص طب اورژانس بیمارستان امام حسین اتند کمکی بیمارستان امام حسین تهران 1396 1398
2 متخصص طب اورژانس و هیت علمی بیمارستان بعثت بیمارستان بعثت (ارتش) تهران 1397 1398
:: ::