اعضا - حسین پرتوی نژاد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسین پرتوی نژاد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 air way managment دانشگاه آجا بیمارستان بعثت 1397
2 سونو Fast و rush exam دانشگاه آجا بیمارستان بعثت 1397
3 اکو کاردیو گرافی دانشگاه آجا بیمارستان بعثت 1397
4 ACS دانشگاه آجا بیمارستان بعثت 1397
5 HTN فشارخون دانشگاه آجا بیمارستان بعثت 1397
6 انافیلاکسی دانشگاه آجا بیمارستان بعثت 1397
7 بیماریهای محیطی دانشگاه آجا بیمارستان بعثت 1397
8 BLS دانشگاه علوم پزشکی زنجان مرکز صلاحیت بالینی 1399
:: ::