اعضا - عفت پرتوی نژاد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: عفت پرتوی نژاد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مسئول واحد بیماریهای مرکز بهداشت زنجان دانشگاه زنجان 90 92
2 کارشناس مسئول واحد پیش بیمارستانی معاونت درمان دانشگاه زنجان 95 97
3 پزشک معتمد کمیسیون تخصصی دانشگاه دانشگاه زنجان 95 1401
4 پزشک متخصص طب اورژانس دانشگاه زنجان 95 1401
:: ::