اعضا - قاسم باقر پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: قاسم باقر پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
آشنايي با زبان
# زبان میزان مهارت ترجمه میزان مهارت مکالمه
1 انگلیسی خوب خوب
:: ::