اعضا - ناصر علی زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ناصر علی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
آشنايي با زبان
# زبان میزان مهارت ترجمه میزان مهارت مکالمه
1 انگلیسی مسلط متوسط
:: ::