اعضا - مهسا قاسمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهسا قاسمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## دوره های درسی
عنوان درس: طراحی کورس پلن تیوری روانپزشکی کاراموزان
توصیف درس: دوره درسی:
سرفصل ها:
توضیحات:

عنوان درس: طراحی کورس پلن عملی روانپزشکی کاراموزان
توصیف درس: دوره درسی:
سرفصل ها:
توضیحات:

عنوان درس: طراحی کورس پلن عملی روانپزشکی کارورزان
توصیف درس: دوره درسی:
سرفصل ها:
توضیحات:

عنوان درس: طراحی کورس پلن روتیشن سایکوسوماتیک دستیاران روانپزشکی
توصیف درس: دوره درسی:
سرفصل ها:
توضیحات:

عنوان درس: طراحی کورس پلن روتیشن جامعه نگر دستیاران روانپزشکی
توصیف درس: دوره درسی:
سرفصل ها:
توضیحات:

:: ::