اعضا - مهسا قاسمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهسا قاسمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## داوری مقالات در مجلات علمی
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 journal of advances in medical and biomedical research فروردین 1400
2 داوری طرح حای تحقیقاتی در سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات) علوم پزشکی زنجان
:: ::