اعضا - مهسا قاسمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهسا قاسمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو پیوسته انجمن علمی روانپزشکان ایران 1398
2 عضو کمیته ارایه خدمات مراقبت ویژه بارداری مرکز بهداشت شهرستان زنجان 1399
3 مسیول اموزش کاروزان گروه روانپزشکی زنجان بیمارستان دکتر بهشتی 1399
4 مسیول وب سایت انگلیسی و فارسی بیمارستان دکتر بهشتی بیمارستان دکتر بهشتی 1399
5 مسیول واحدجامعه نگر بیمارستان دکتر بهشتی زنجان بیمارستان دکتر بهشتی 1399
6 عضو کارگروه کاهش اسیب اجتماعی،روانی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشگاه زنجان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1399
7 عضو کمیته سلامت روان مقابله با کرونا معاونت درمان زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1399
8 مشارکت در تهیه سندبرنامه اقتضایی مدیریت جامع همه گیری کرونا برای استانداری زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1399
9 روانپزشک معتمد اداره بهزیستی 1399
10 عضو EDO مرکز اموزشی درمانی بیهشتی زنجان 1400
:: ::