اعضا - مهدی آقامحمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهدی آقامحمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر
متخصص داخلی ، فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1398
متاهل
محل خدمت:بیمارستان ولیعصر زنجان
:: ::