اعضا - مهدی آقامحمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهدی آقامحمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو و پزشک معتمد کمیته مورتالیتی بیمارستان ولیعصر زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1399
2 استادیار گروه داخلی _ بخش جنرال داخلی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1399
:: ::