اعضا - الهام جعفری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم الهام جعفری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 The effect of midwifery led counseling based on Gamble’s approach on childbirth fear and self-efficacy in nulligravida women *Laya Firouzan , Roghieh Kharaghani , Saeedeh Zenoozian , Reza Moloodi and Elham Jafari BMC Pregnancy and Childbirth 2020 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
2 Effectiveness of midwife-led brief counseling intervention on post-traumatic stress disorder, depression, and anxiety symptoms of women experiencing a traumatic childbirth: a randomized controlled trial Leila Asadzadeh , Elham Jafari * , Roghieh Kharaghani and Farhad Taremian 4 BMC Pregnancy and Childbirth 2020 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
3 Effect of Couples Counseling Based on the Problem-Solving Approach on the Fear of Delivery, Self-Efficacy, and Choice of Delivery Mode in the Primigravid Women Requesting Elective Cesarean Section Ahmadi L, Karami S, Faghihzadeh S, Jafari E, Dabiri Oskoei, Kharaghani R Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal 2018 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
4 revalence of unplanned pregnancy and factors related to maternal-fetal attachment in Zanjan Arasteh A, Jafari E, Zenoozian S, Kharaghani R Preventive Care in Nursing and Midwifery 2018 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
5 and routine childbirth groupFactors related to womens childbirth satisfaction in physiologic Elham Jafari, Parvin Mohebbi, Saeideh Mazloomzadeh Iranian journal of Nursing and Midwifery Resarch 2017 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
6 Clinical symptomsof androgen deficiency and sex hormone levels in men referring to Zanjan Blood Transfusion Organization Jafari E, Kamali S, Mazloomzadeh S, , Sharifi F Arak Medical University Journal 2013 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
7 بررسی نگرش زنان زایمان کرده نسبت به رعایت محدوده قلمرو انسانی توسط کادر مامایی در بیمارستان آیت الله موسوی زنجان پروین محبی، لیلا رستگاری، الهام جعفری، میترا پیامی بوساری، سعیده مظلوم زاده مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی 1395 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
8 بررسی تاثیر کلاس های امادگی زایمان بر نگرش نسبت به ترس از زایمان در زنان زایمان کرده لیلا رستگاری، پروین محبی، الهام جعفری، سعیده مظلوم زاده 1395 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
9 مقایسه میزان کنترل فردی و عوامل مرتبط با آن، شدت درد و پیامدهای زایمانی در دو گروه زایمان فیزیولوژیک و مرسوم در بیمارستان آیت الله موسوی زنجان، 1391 الهام جعفری---پروین محبی---طاهره صداقت پیشه---سعیده مظلوم زاده--- مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 1394 مقاله کامل پژوهشي اصيل
10 تأثیرماساژ یخ در نقطه هوکو بر شدت درد زایمان در زنان نخست‌زا صدیقه کمالی---الهام جعفری---هدی احمری طهران---سعیده مظلوم زاده--- مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1393 مقاله کامل پژوهشي اصيل
11 بررسی مقایسه ای میزان رضایت مندی مادران در زایمان به روش فیزیولوژیک با روش مرسوم در بیمارستان آیت الله موسوی زنجان، 1391 الهام جعفری---پروین محبی---لیلا رستگاری---سعیده مظلوم زاده--- مجله زنان، مامایی و نازایی ایران 1392 مقاله کامل پژوهشي اصيل
12 تأثیر رفتارهای حمایتی بر روند درد زایمان در زنان نخست‌زا صدیقه کمالی---هدی احمری طهران---سکینه محمدعلیزاده---الهام جعفری--- مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1389 مقاله کامل پژوهشي اصيل
13 بررسی انگیزه‌ی انتخاب رشته‌ی مامایی در دانشجویان دانشکده‌ی پرستاری و مامایی زنجان سال 1389 صدیقه کمالی---الهام جعفری---افسانه فتحی--- توسعه آموزش در علوم پزشکی 1389 مقاله کامل پژوهشي اصيل
14 تأثیر تیلت لگنی در وضعیت نشسته بر کمردرد و اختلال خواب زنان نخست‌زا در سه ماهه سوم حاملگی صدیقه کمالی---الهام جعفری---سعیده مظلوم زاده--- مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1388 مقاله کامل پژوهشي اصيل
15 اعتبار نوار تک مرحله ای گنادوتروپین های کوریونی انسانی بتا جهت تشخیص پارگی پیش از موعد پرده های جنینی نورالسادات کریمان، الهام جعفری، حمیدرضا امیرمقدمی، حمید علوی مجد، مریم مرتضوی، محبوبه احمدی دولابی 1388 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
16 بررسی اعتبار سنجش HCG سرویکوواژینال در تشخیص پارگی پیش از موعد پرده های جنینی نورالسادات کریمان، الهام جعفری، حمیدرضا امیرمقدمی، حمید علوی مجد پژوهش در پزشکی 1386 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
17 Effectiveness of Midwifery Counseling on Adaptation to Pregnancy, Maternal-Fetal Attachment, and Quality of Life in Unplanned Pregnant Women: A Randomized Controlled Trial Azadeh Arasteh , Roghieh Kharaghani , Saeedeh Zenoozian , Reza Moloodi , *Elham Jafari 5 International Journal of Pediatrics چکیده مقاله پژوهشي اصيل
18 A Systematic Review of the Efficacy of Aromatherapy on Reducing the Duration of Hospitalization of Preterm Infants arzaneh Fazeli , Sara Ghahremani 2 , Rana Tafrishi 3 , Shahrzad Sheikh 4 , Ehsan Mahdavi 5 , Leila Mohammadabadi 6 , Elham International Journal of Pediatrics چکیده مقاله مقالات مروري
19 مقایسه دو روش سنجش کمی و کیفی BHCG ترشحات سرویکوواژینال در تشخیص پارگی پیش از موعد پرده های جنینی نورالسادات کریمان، الهام جعفری، حمیدرضا امیرمقدمی، حمید علوی مجد، مریم مرتضوی فصلنامه باروری و ناباروری چکیده مقاله پژوهشي اصيل
:: ::