اعضا - الهام جعفری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم الهام جعفری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 تاثیر مشاوره مامایی مبتنی بر رویکرد گمبل بر افسردگی، اضطراب و اختلال استرس پس از ترومای زایمان تروماتیک در زنان نخشت زا الهام جعفری، لیلا اسدزاده، رقیه خرقانی، فرهاد طارمیان دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1397
2 تاثر مشاوره ماما محور بر اساس رویکرد گمبل بر ترس از زایمان و خودکارآمدی زایمان در زنان نخشت باردار الهام جعفری،لعیا فیروزان، رقیه خرقانی، سعیده زنوزیان دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1398
3 تاثیر مشاوره شناختی بر سازگاری زنان با بارداری برنامه ریزی نشده الهام جعفری، آزاده آراسته، رقیه خرقانی، سعیده زنوزیان دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان تکمیل شده 1398
4 بررسی تاثیر آموزش مدل مشاوره BELIEF بر توانمندی ماماها در اداره زنان باردار با ترس از زایمان الهام جعفری، ثریا بورمن زاده، رقیه خرقانی، امید ساعد دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان تکمیل شده -
5 بررسی تاثیر مشاوره آموزشی روانی مامامحور بر نوع و پیامدهای زایمان زنان نخست باردار دارای ترس از زایمان الهام جعفری، فاطمه موسوی، رقیه خرقانی، سعیده زنوزیان دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان تکمیل شده -
:: ::