اعضا - الهام جعفری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم الهام جعفری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان دوره
1 اثیر مشاوره ماما محور بر اساس رویکرد گمبل، بر ترس زایمان و خودکارآمدی زایمان در زنان نخست زا لعیا فیروزان زنجان 1398 MSc
2 تاثیر مشاوره مامایی مبتنی بر رویکرد گمبل بر افسردگی، اضطراب و اختلال استرس پس از ترومای زایمان تروماتیک در زنان نخست زا لیلا اسدزاده زنجان 1397 MSc
3 بررسی تاثیر آموزش مدل مشاوره BELIEF بر توانمندی ماماها در اداره زنان باردار با ترس از زایمان ثریا بورمن زاده زنجان MSc
4 بررسی تاثیر مشاوره آموزشی -روانی ماما محور بر نوع و پیامدهای زایمان زنان باردار دارای ترس از زایمان فاطمه موسوی زنجان MSc
:: ::