اعضا - الهام جعفری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم الهام جعفری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کارگاه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1396
2 کارگاه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1397
3 کارگاه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1398
:: ::