اعضا - پریسا خوش نویس اصل


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پریسا خوش نویس اصل | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 THE OUTCOME OF PREMATURE INFANTS ADMITTED IN NICU OF VALI-ASR HOSPITAL ZANJAN-IRAN Sadeghzadeh, M; Khoshnevisasl, P; Parvaneh, M 7th World Congress on Pediatric Critical Care 2014 پوسترى
2 THE OUTCOME OF PATIENTS WITH DIABETIC KETOACIDOSIS ADMITTED IN PEDIATRIC WARD OF ZANJAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES HOSPITALS FROM 2006–2011 Khoshnevisasl, P; Sadeghzaehd, M; Rezaei, A.L. 7th World Congress on Pediatric Critical Care 2014 پوسترى
3 فراوانی سوتغذیه و عوامل مرتبط با آن در کودکان 0-6 ساله جمعیت تحت پوششش فیلد آموزش پزشکی جامعه نگر دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال 1390 ثریا تیموری، فرزانه معزی،فریدون اسکندری،منصور مهاجری،پریسا خوشنویس اصل بیست و پنجمین کنگره بین المللی اطفال و یازدهمین کنگره پرستاری اطفال 2013 پوسترى
4 A FEMALE CHILD INVOLVED TYPE 1CRIGLER-NAJJAR SYNDROME Babaei H,Sadeghzadeh M; Khoshnevisasl P; Kavandi S 1st congress of fatty liver and metabolic syndrome 2009 پوسترى
5 A five years old male child with 6 month periodic fever(case reoort) BabaeH , Pourmoshtagh H ,Sadeghzadeh M; Kavandi S Khoshnevisasl P 6th world congress of the Worid Society for Pediatric Infectious Disease ,Buenus Aires Argentina 2009 پوسترى
6 CLINICAL EVALUATION OF DEFECATION PROCESS IN BREAST FED AND FORMULA FED INFANTS Khoshnevis Asl P, Babaei H, Sadeghzadeh M, Kavandi S Second Congress of the European Academy of Paediatrics nice, france 2008 پوسترى
7 Can we start sepsis work up for asymptomatic neonates with its risk factors Sadeghzadeh M, Babaei H, Khoshnevis Asl P, Kavandi s,Babaei z 4th world congress of the world society for pediatric infectious disease Poland 2005 پوسترى
8 Evaluation of neonates who have been hospitalized with sepsis diagnosis SADEGHZADEH M, BABAEI H, KHOSHNEVIS ASL P, KAVANDI S 23th annual meeting of the europian society for paediatric infectious disease ESPID SPAIN 2005 پوسترى
9 Relationship between BMI and blood pressure in school aged of Zanjanian children Khoshnevis Asl P, Babaei H, Sadeghzadeh M, Kavandi S 15th European Meeting On Hypertension.., MILAN ITALY 2005 پوسترى
10 Evaluation of children whom refered to our hospital after national design of M.R. vaccination Khoshnevis Asl P, Babaei H, Sadeghzadeh M, Kavandi S 22th annual meeting of the europian society for paediatric infectious disease ESPID FINLAND 2004 پوسترى
11 فواید عسل در قران و احادیث و بررسی نتایج تحقیقات جدید پزشکی دکتر منصور صادق زاده-دکتر پریسا خوشنویس همایش ملی قرآن و علوم پزشکی 1391 پوسترى
12 مقایسه نقش روش آموزش بر پایه حل مشکل با روش سخنرانی در میزان یادگیری دانشجویان در بخش اطفال پریسا خوشنویس اصل-دکتر منصور صادق زاده-دکتر سعیده مظلوم زاده- دکتر سید رضا هاشمی فشارکی-دکتر عاکفه احمدی افشار اولین کنگره بین المللی روشهای آموزشی در علوم زیست پزشکی اصفهان 8-10شهریور91 1391 پوسترى
13 Iron status and febrile seizure دکتر منصور صادق زاده پریسا خوشنویس اصل- اسرافیل محبوبی ولین کنگره بین المللی و دوازدهمین کنگره ملی مغز و اعصاب کودکان - دانشگاه علوم پزشکی زنجان- 1391 شفاهى
14 نیازسنجی آموزشی اساتید در زمینه آموزش پزشکی پاسخگو رضا هاشمی فشارکی،پریسا خوشنویس ، عباسعلی نوریان،فریبا آربونی سیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی 1391 پوسترى
:: ::