اعضا - پریسا خوش نویس اصل


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پریسا خوش نویس اصل | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 : The Incidence of Birthmarks in Neonates Born in Zanjan, Iran : P. Khoshnevisasl1, M. Sadeghzadeh2, S. Mazloomzadeh3,A. Azizi Zanjani4 :journal of clinical neonatology. 2015 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
2 Comparison of Problem-based Learning With Lecture-based Learning : Parisa Khoshnevisasl ; Mansour Sadeghzadeh ; Saeidah Mazloomzadeh ; Reza Hashemi Feshareki ; Akefeh Ahmadiafshar Iran Red Crescent Med J 2014 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
3 The Effect of Probiotics on Childhood Constipation: A Randomized Controlled Double Blind Clinical Trial M. Sadeghzadeh, A. Rabieefar,P. Khoshnevisasl*,N. Mousavinasab,and K. Eftekhari International Journal of Pediatrics 2014 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
4 Relation between Asthma and Body Mass Index in 6-15 Years Old Children Akefeh Ahmadiafshar1, Sara Tabbekhha, Noureddin Mousavinasab, and Parisa Khoshnevis, Acta Medica Iranica 2013 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
5 The Correlation Between Cerebrospinal Fluid and Levels of Serum Zinc and Calcium in Children With Febrile Seizure : Mansour SADEGHZADEH, Samane Nabi ,Parisa KHOSHNEVIS ASL, Nooreddin Mousavinasab Journal of Comprehensive Pediatrics 2013 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
6 iron Status and Febrile Seizure- A Case Control Study in Children Less Than 3 Years Mansour mansour SADEGHZADEH, Parisa KHOSHNEVIS ASL, Esrafil MAHBOUB Iranian Journal of Child Neurology.Vol 6, No 4:Authumn (2012 );27-31. 2012 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
7 A FEMALE CHILD INVOLVED TYPE 1CRIGLER-NAJJAR SYNDROME Babaei H,Sadeghzadeh M; Khoshnevisasl P; Kavandi S 1st congress of fatty liver and metabolic syndrome 2009 مقاله کامل
8 CLINICAL EVALUATION OF DEFECATION PROCESS IN BREAST FED AND FORMULA FED INFANTS Khoshnevis Asl P, Babaei H, Sadeghzadeh M, Kavandi S Archives of Disease in Childhood 2008 مقاله کامل
9 بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان پزشکی از روش تدریس آموزش بر پایه حل مشکل در مقایسه با سخنرانی دکتر پریسا خوشنویس اصل 1، دکتر منصور صادق زاده 2*،دکتر فردین اسدی : مجله توسعه در آموزش پزشکی - 1394 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
10 بررسی یافته های بالینی آزمایشگاهی و پیش آگهی در کودکان مبتلا به کتواسیدوز دیابتی در سالهای 85 تا 90 در زنجان دکتر پریسا خوشنویس اصل 1، دکتر منصور صادق زاده 2*،دکتر نورالدین موسوی نسب 3 ،علی رضایی مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
11 گزارش یک مورد نادر از بیماری متیل مالونیک اسیدمی با هیپرگلیسمی ونوتروپنی وموکورمایکوزیس دکتر منصور صادق زاده 1، دکتر پریسا خوشنویس اصل 2* مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394 چکیده مقاله گزارش مورد
12 بررسی رابطه ی بین سطح روی سرم وتشنج ناشی از تب درکودکان بستری در بخش اطفال بیمارستان ولیعصر (عج) صادق زاده*-دکتر پریسا خوشنویس اصل-دکتر نورالدین موسوی نسب-دکترمحمود نورو.زی پاکدل دکتر من مجله د.ع.پ.زنجان 1390 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
13 نظرات پزشکان عمومی استان زنجان در مورد برنامه های آموزش مداوم، دکتر علی کوشا- دکتر پریسا خوشنویس اصل*-دکتر منصور صادق زاده-دکتر ناهید کاظمی زنجانی- دکتر عباسعلی نوریان-دکتر نورالدین موسوی مجله آموزش در علوم پزشکی 1390 ارتباط كوتاه نامه به سردبير
14 بررسي نيازهاي آموزشي پزشکان عمومي زنجان از نظر اجراي برنامه هاي آموزش مدون دانشگاه علوم پزشکي زنجان دكتر علي كوشا ، دكتر پريسا خوشنويس اصل*، د كتر سيدنورالدين موسو ي نسب،دكتر ناهيد كاظم يزنجاني، دكتر عباسعلي نوريان مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران 1390 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
15 : بررسی میزان آگاهی مادران درمورد وضعیت تغذیه ای کودکان زیر یکسال مراجعه کننده به درمانگاه فیلد آموزش پزشکی جامعه نگرزنجان درنیمه اول سال1387 دکترپریسا خوشنویس اصل*-دکترمنصور صادق زاده-دکتر سعیده مظلوم زاده-دکتر علی کوشا-دکتر سید نورالدین دریاباری : مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1389 مقاله کامل
:: ::