اعضا - مظاهر رضایی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مظاهر رضایی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر

متولد سال 1353

فارغ التحصیل کارشناسی روان شناسی بالینی، دانشگاه تهران. 1375.

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران. 1379

فارغ التحصیل دکتری تخصصی روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. 1388.

:: ::