اعضا - منصور صادق زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر منصور صادق زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 THE OUTCOME OF PREMATURE INFANTS ADMITTED IN NICU OF VALI-ASR HOSPITAL ZANJAN-IRAN Sadeghzadeh, M; Khoshnevisasl, P; Parvaneh, M 7th World Congress on Pediatric Critical Care 2014 پوسترى
2 THE OUTCOME OF PATIENTS WITH DIABETIC KETOACIDOSIS ADMITTED IN PEDIATRIC WARD OF ZANJAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES HOSPITALS FROM 2006–2011 Khoshnevisasl, P; Sadeghzaehd, M; Rezaei, A.L 7th World Congress on Pediatric Critical Care 2014 پوسترى
3 Evaluation of Lipid Profile in Cord Blood of Term Newborns in Our Center Kazemi SA, BabaeiH, MellatAAi, SadeghzadehM, Ebrahimi L Zohraviand Golipoor F 2010 پوسترى
4 A FEMALE CHILD INVOLVED TYPE 1CRIGLER-NAJJAR SYNDROME. Babaei H,Sadeghzadeh M; Khoshnevisasl P; Kavandi S 1st congress of fatty liver and metabolic syndrome 2009 پوسترى
5 A five years old male child with 6 month periodic fever(case reoort) BabaeH , Pourmoshtagh H ,Sadeghzadeh M; Kavandi S Khoshnevisasl P 6th world congress of the Worid Society for Pediatric Infectious Disease ,Buenus Aires Argentina 2009 پوسترى
6 CLINICAL EVALUATION OF DEFECATION PROCESS IN BREAST FED AND FORMULA FED INFANTS Khoshnevis Asl P, Babaei H, Sadeghzadeh M, Kavandi S Second Congress of the European Academy of Paediatrics nice, france 2008 پوسترى
7 Can we start sepsis work up for asymptomatic neonates with its risk factors Sadeghzadeh M, Babaei H, Khoshnevis Asl P, Kavandi s,Babaei z 4th world congress of the world society for pediatric infectious disease Poland 2005 پوسترى
8 Evaluation of neonates who have been hospitalized with sepsis diagnosis SADEGHZADEH M, BABAEI H, KHOSHNEVIS ASL P, KAVANDI S 23th annual meeting of the europian society for paediatric infectious disease ESPID SPAIN 2005 پوسترى
9 Relationship between BMI and blood pressure in school aged of Zanjanian children Khoshnevis Asl P, Babaei H, Sadeghzadeh M, Kavandi S 15th European Meeting On Hypertension.., MILAN ITALY June 17-21 2005 پوسترى
10 Evaluation of children whom refered to our hospital after national design of M.R. vaccination Khoshnevis Asl P, Babaei H, Sadeghzadeh M, Kavandi S 22th annual meeting of the europian society for paediatric infectious disease ESPID FINLAND 2004 پوسترى
11 تاثیر ورزش و فعالیت فیزیکی بر روی نیاز انسولین بیماران دیابتی Babaei H, Sadeghzadeh M,Asadi S,Hakami M 7th IOC Olympic world congress on sport Sciences Greece 2003 2003 شفاهى
12 Iron status and febrile seizure دکتر منصور صادق زاده-دکتر پریسا خوشنویس اصل-دکتر اسرافیل محبوبی ولین کنگره بین المللی و دوازدهمین کنگره ملی مغز و اعصاب کودکان - دانشگاه علوم پزشکی زنجان- 1391 شفاهى
13 مقایسه نقش روش آموزش بر پایه حل مشکل با روش سخنرانی در میزان یادگیری دانشجویان در بخش اطفال دکتر پریسا خوشنویس اصل-دکتر منصور صادق زاده-دکتر سعیده مظلوم زاده- دکتر سید رضا هاشمی فشارکی-دکتر عاکفه احمدی افشار اولین کنگره بین المللی روشهای آموزشی در علوم زیست پزشکی اصفهان 8-10شهریور91 1391 پوسترى
14 فواید عسل در قران و احادیث و بررسی نتایج تحقیقات جدید پزشکی دکتر منصور صادق زاده-دکتر پریسا خوشنویس اصل همایش ملی قرآن و علوم پزشکی 1391 پوسترى
15 نقش پيش گويي كننده Non HDL كلسترول براي وجود سندروم متابوليك سيد علينقي كاظمي-منصور صادق زاده- فرانك شريفي- علي كوشا- نورالدين موسوي نسب دومین کنگره سندروم متابولیک چاقی و دیابت ایران -زنجان 1389 پوسترى
:: ::