اعضا - منصور صادق زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر منصور صادق زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مدیر گروه اطفال د.ع.پ.زنجان 1377 1380
2 عضو مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک زنجان د.ع.پ.زنجان 1388
3 رییس بخش اورژانس اطفال بیمارستان آیت الله موسوی د.ع.پ.زنجان 1394
:: ::