اعضا - منصور صادق زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر منصور صادق زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 The Incidence of Birthmarks in Neonates Born in Zanjan, Iran : P. Khoshnevisasl1, M. Sadeghzadeh2, S. Mazloomzadeh3,A. Azizi :journal of clinical neonatology 2015 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
2 Comparison of Problem-based Learning With Lecture-based Learning Parisa Khoshnevisasl ; Mansour Sadeghzadeh ; Saeidah Mazloomzadeh ; Reza Hashemi Feshareki ; Akefeh Ahmadiafshar : Iran Red Crescent Med J 2014 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
3 The Effect of Probiotics on Childhood Constipation: A Randomized Controlled Double Blind Clinical Trial M. Sadeghzadeh, A. Rabieefar,P. Khoshnevisasl,N. Mousavinasab,and K. Eftekhari International Journal of Pediatrics 2014 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
4 Lipid Profile of Cord Blood in Term Newborns Seyed Alinaghi Kazemi 1,2; Mansour Sadeghzadeh 1,* J Compr Ped. 2014 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
5 The Correlation Between Cerebrospinal Fluid and Levels of Serum Zinc and Calcium in Children With Febrile Seizure : Mansour SADEGHZADEH, Samane Nabi ,Parisa KHOSHNEVIS ASL, Nooreddin Mousavinasab Journal of Comprehensive Pediatrics. 2013 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
6 Iron Status and Febrile Seizure- A Case Control Study in Children Less Than 3 Years Mansour SADEGHZADEH, Parisa KHOSHNEVIS ASL, Esrafil MAHBOUBI Iranian Journal of Child Neurology.Vol 6, No 4:Authumn (2012 );27-31. 2012 مقاله کامل پژوهشي اصيل
7 Evaluation of Lipid Profile in Cord Blood of Term Newborns in Our Center Kazemi SA, BabaeiH, MellatAAi, SadeghzadehM, Ebrahimi L Zohraviand Golipoor F Pediatric Research 2010; 68:544–545 2010 مقاله کامل پژوهشي اصيل
8 CLINICAL EVALUATION OF DEFECATION PROCESS IN BREAST FED AND FORMULA FED INFANTS Khoshnevis Asl P, Babaei H, Sadeghzadeh M, Kavandi S Archives of Disease in Childhood 2008;93:pw23 2008 مقاله کامل پژوهشي اصيل
9 بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان پزشکی از روش تدریس آموزش بر پایه حل مشکل در مقایسه با سخنرانی دکتر پریسا خوشنویس اصل 1، دکتر منصور صادق زاده 2*،دکتر فردین اسدی مجله توسعه در آموزش پزشکی 1394 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
10 : بررسی یافته های بالینی آزمایشگاهی و پیش آگهی در کودکان مبتلا به کتواسیدوز دیابتی در سالهای 85 تا 90 در زنجان دکتر پریسا خوشنویس اصل 1، دکتر منصور صادق زاده 2*،دکتر نورالدین موسوی نسب 3 ،علی رضایی مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
11 گزارش یک مورد نادر از بیماری متیل مالونیک اسیدمی با هیپرگلیسمی ونوتروپنی وموکورمایکوزیس دکتر منصور صادق زاده 1، دکتر پریسا خوشنویس اصل 2* مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394 چکیده مقاله گزارش مورد
12 A Report of High Triglyceride Level in Cord Blood of Iranian Newborns Seyed Ali Naghi Kazemi, Nooreddin Mousavinasab, Ali Awsat Mellati, Mansour Sadeghzadeh International Journal of Preventive Mdicine.2013;4:755-60 1392 مقاله کامل پژوهشي اصيل
13 بررسی رابطه ی بین سطح روی سرم وتشنج ناشی از تب درکودکان بستری در بخش اطفال بیمارستان ولیعصر (عج) زنجان دکتر منصور صادق زاده*-دکتر پریسا خوشنویس اصل-دکتر نورالدین موسوی نسب-دکترمحمود نورو.زی پاکدل مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان-دوره19شماره74ص17-24 1390 مقاله کامل پژوهشي اصيل
14 نظرات پزشکان عمومی استان زنجان در مورد برنامه های آموزش مداوم، دکتر علی کوشا- دکتر پریسا خوشنویس اصل-دکتر منصور صادق زاده-دکتر ناهید کاظمی زنجانی- دکتر عباسعلی نوریان-دکتر نورالدین موسوی نسب مجله آموزش در علوم پزشکی، تابستان 1390 ، شماره 11، صفحه 166-165 1390 مقاله کامل پژوهشي اصيل
15 بررسی میزان آگاهی مادراندرمورد وضعیت تغذیه ای کودکان زیر یکسال مراجعه کننده به درمانگاه فیلد آموزش پزشکی جامعه نگرزنجان درنیمه اولسال1387 دکترپریسا خوشنویس اصل-دکترمنصور صادق زاده-دکتر سعیده مظلوم زاده-دکتر علی کوشا-دکتر سید نورالدین دریاباری مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره18شماره71صفحه61-9 1389 مقاله کامل پژوهشي اصيل
16 نقش پيش گويي كننده Non HDL كلسترول براي وجود سندروم متابوليك دكتر سيد علينقي كاظمي-دكتر منصور صادق زاده*-دكتر فرانك شريفي-دكتر علي كوشا-دكتر نورالدين موسوي نسب مجله دیابت ولیپید ایران-دو ماهنامه اذر -دی 1389 ,دوره 10(شماره 2)213-208 1389 مقاله کامل پژوهشي اصيل
17 معرفی اولین مورد سندروم jarcho-Levin از ایران دکتر محبوبه دلیرروی فرد-دکترمنصورصادق زاده-دکتر علی ارجمند شبستری مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان-دوره15شماره61ص87-92 1386 مقاله کامل گزارش مورد
18 بررسی شیوع ناهنجاری های بارز دستگاه عصبی در متولدین سال 1380 بیمارستان ولی عصر زنجان، دکتر اصغرمرزبان -دکتر منصورصادق زاده -دکتر نورالدین موسوی نسب مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي مازندران شماره 46 ، 1384، صفحه 86-82 1384 مقاله کامل پژوهشي اصيل
19 تشخيص شما چيست؟ دکتر افشاررمضان پور-دکتر منصورصادق زاده بيماريهاي پوست پاييز 1383; 8(1 (پياپي 29)):75-77. 1383 نامه به سردبیر گزارش مورد
20 تعيين ميزان بروز ناهنجاريهاي بارز دستگاه عصبي در متولدين بيمارستان ولي عصر زنجان و ارتباط آن با برخي از ريسک فاكتورها دکتراصغرمرزبان -دکتر منصورصادق زاده -دکتر نورالدین موسوی نسب مجله بيماريهاي کودکان ايران 1381; 13(ضمیمه):0-0 1381 مقاله کامل پژوهشي اصيل
21 بررسي فراواني ناهنجاري هاي مادرزادي آشكار در نوزادان زنده متولد شده در بيمارستان ولي عصر زنجان طي سال هاي 80-1379 دکتر اصغرمرزبان -دکتر منصورصادق زاده -دکتر نورالدین موسوی نسب مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زمستان 1380; 9(37):33-38 1380 مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::