اعضا - منصور صادق زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر منصور صادق زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 مقایسه سخنرانی و آموزش بر پایه حل مشکل در دانشجویان پزشکی دانشگاه زنجان پریسا خوشنویس اصل.منصور صادقزاده . رضا هاشمی فشارکی د.ع.پ.زنجان جامعه نگر تکمیل شده -
2 مقایسه سخنرانی و آموزش بر پایه حل مشکل در کارگاههای مانا پریسا خوشنویس اصل.منصور صادقزاده. دکتر فردین اسدی د.ع.پ.زنجان جامعه نگر تکمیل شده -
:: ::