اعضا - منصور صادق زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر منصور صادق زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 دبابت قندی کودکان د.ع.پ. زنجان
2 هیپوتیروئیدی د.ع.پ. زنجان
3 اسهالهای حاد ومزمن د.ع.پ. زنجان
4 تشنج د.ع.پ. زنجان
5 بیماریهای شایع انگلی د.ع.پ. زنجان
6 بیماریهای مادرزادی قلب د.ع.پ. زنجان
7 نارسایی قلب د.ع.پ. زنجان
8 یبوست د.ع.پ. زنجان
9 آب و الکترولیت د.ع.پ. زنجان
10 ایکتر نوزادی د.ع.پ. زنجان
11 تعویض خون د.ع.پ. زنجان
12 فارنژیت د.ع.پ. زنجان
:: ::