اعضا - رامین فرزام


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: رامین فرزام | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 رئیس بیمارستان امام حسین( تامین اجتماعی) زنجان 1386 1388
2 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1389 1390
:: ::