اعضا - رامین فرزام


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: رامین فرزام | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 شکستگی اندام فوقانی
2 اسیب های شبکه بازویی
3 بیمارهای اندام فوقانی
4 عفونت های مفاصل
5 فلج مغزی
6 شکستگی های باز
:: ::