اعضا - رامین فرزام


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: رامین فرزام | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان دوره
1 بررسی نتایج درمانی بستن قوزک بند با گچ گیری در پیچ خوردگی های حاد درجه دو و سه زنجان 1391
:: ::