اعضا - اعظم ملکی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: اعظم ملکی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## داوری مقالات در مجلات علمی
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 دبیر علمی دانشده پرستاری و مامایی زنجان
2 داور مجله دانشکده پرستاری ومامایی زنجان
3 داور مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی فسا
4 مشاور علمی - هیئت تحریره مجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان
5 داور مجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان
:: ::