اعضا - اعظم ملکی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: اعظم ملکی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Internal perceived of Znjanian pregnant women about control of pregnancy outcome اعظم ملکی الهه احمدنیا مجله مراقبت نوین بیرجند 91 مقاله کامل
2 باور درونی زنان از کنترل پیامدهای نامطلوب بارداری در حاملگی آینده اعظم ملکی سعیده مظلوم زاده مجله مراقبت پرستاری و مامایی اصفهان(ISI( 91 مقاله کامل
3 شیوع پیامد های نامطلوب بارداری در زنان حامله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی زنجان الهه احمدنیا؛ اعظم ملکی کنگره بین المللی آموزش بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی تبریز 90 چکیده مقاله
4 بررسی فراوانی علل بستری زنان باردار مراجعه کننده به اتاق زایمان بیمارستان آیت الله موسوی زنجان اعظم ملکی- فاطمه صارمی- شمسی تاران نهمین کنگره بین المللی بیماری های زنان ومامایی زنان و مامایی- تهران 90 مقاله کامل
5 آگاهی و عملکرد زنان باردار درباره اسید فولیک و عوامل مرتبط با ان اعظم ملکی-الله احمدنیا مجله دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 90 مقاله کامل
6 The study of pregnant women’s perception about receiving of services related to pregnancy الهه احمد نیا؛ اعظم ملکی کنگره بین المللی آموزش بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی تبریز 90 چکیده مقاله
7 بررسی آگاهی زنان باردار زنجانی از فاکتور خطر مرتبط با پیامد نامطلوب بارداری اعظم ملکی؛ الهه احمدنیا؛ سعیده مظلو زاده؛ اعظم غفارزاده نمازی فصلنامه دانش و تندرستی - ششمین کنگره اپیدمیولوژی ایران- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 89 چکیده مقاله
8 بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان نسبت به روش های جلوگیری از حاملگی اورژانس اعظم ملکی؛محمد مسعود وکیلی؛ سعیده مظلوم زاده مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 89 مقاله کامل
9 بررسی میزان دریافت کلسیم دانش آموزان دختر شهرستان زنجان و ارتباط ان با نمایه توده بدنی انان الهه احمدنیا؛ اعظم ملکی؛ موسوی نسب دومین کنگره بین المللی چاقی و دیابت- سندرم متابولیک دانشگاه علوم پزشکی زنجان 89 چکیده مقاله
10 The study of physical activity status of Zanjanian girl's students in two groups: Guidance and High school الهه احمدنیا؛ اعظم ملکی؛ موسوی نسب دومین کنگره بین المللی چاقی و دیابت- سندرم متابولیک دانشگاه علوم پزشکی زنجان 89 چکیده مقاله
11 The study of BMI status of girl's students based on percentile of CDC الهه احمدنیا؛ اعظم ملکی؛ موسوی نسب دومین کنگره بین المللی چاقی و دیابت- سندرم متابولیک دانشگاه علوم پزشکی زنجان 89 چکیده مقاله
12 عوامل موثر بر طول مدت بستری بیمارستانی نوزادان نارس با وزن بسیار کم زمان تولد اکرم سلاخ نیک نزاد؛ فضیله بشر هاشمی؛ اعظم ملکی؛ شهین ایمانی کنگره سراسری سلمت نوزادان ایران(مراقبت خانواده محور و همایش پرستاری نوزادان 88 چکیده مقاله
13 بررسی میزان اگاهی دانشجویان نسبت به روشهای جلوگیری از حاملگی اورژانس اعظم ملکی؛ سعیده مظلوم زاده؛ محمد مسعود وکیلی سومین همایش ملی و اولین کنگره بین المللی بارداری ایمن- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 88 چکیده مقاله
14 اهمیت مشاوره تنظیم خانواده در بارداری ایمن حمیده جعفرزاده؛ اعظم ملکی؛ معصومه هاشمی سومین همایش ملی و اولین کنگره بین المللی بارداری ایمن- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 88 چکیده مقاله
15 آیا سطح پلاسمایی سلنیوم ارزش پیشگویی غربالگری پره اکلامپسی را دارد؟ اعظم ملکی؛ مهین کمالی فرد؛ داوود حسن زاده؛ مهر انگیز ابراهیمی؛ شمسی عباسعلی زاده هشتمین کنگره بین المللی بیماری های زنان و مامایی ایران- تهران 88 چکیده مقاله
16 مواد ضروری در تغذیه نوزاد نارس با وزن بسیار کم زمان تولد اکرم سلاخ نیک نزاد؛ شهین ایمانی؛ اعظم ملکی کنگره سراسری سلمت نوزادان ایران(مراقبت خانواده محور و همایش پرستاری نوزادان 88 چکیده مقاله
17 مقایسه سطح پلاسمایی سلنیوم در زنان حامله مبتلا و غیر مبتلا به پره اکلامپسی اعظم ملکی؛ مهین کمالی فرد؛ مهرانگیز ابراهیمی سومین همایش ملی و اولین کنگره بین المللی بارداری ایمن- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 88 چکیده مقاله
18 سلنیوم و پره اکلامپسی اعظم ملکی؛ مهین کمالی فرد، داوود حسن زاده؛ مهر انگیز ابراهیمی ممقانی؛ شمسی عباسعلی زاده اولین همایش منطقه ای بهداشت خانواده- دانشگاه علوم پزشکی اهواز 87 چکیده مقاله
19 سلنیوم چشم اندازی نو در درمان ناباروری مردان اعظم ملکی؛ اکرم سلاخ نیک نژاد کنگره سراسری باروری و ناباروری و لاپاراسکوپی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 87 چکیده مقاله
20 تعیین ارزش پیشگویی سطح پلاسمایی سلنیوم در غربالگری پره اکلامپسی اعظم ملکی؛ مهین کمالی فرد؛ داوود حسن زاده؛ مهر انگیز ابراهیمی؛ شمسی عباسعلی زاده مجله پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 87 مقاله کامل
21 بررسی فواید و مضرات تغذیه روده ای در نوزادان نارس و بسیار نارس اکرم سلاخ نیک نژاد؛ اعظم ملکی کنگره سراسری تغذیه نوزادان و کودکان- مرکز تحقیقات نوزادان- دانشگاه علوم پزشکی مشهد 87 چکیده مقاله
22 بهینه سازی زایمان بر اساس پزشکی مبتنی بر شواهد اعظم ملکی؛ اکرم سلاخ نیک نزاد؛ مهین کمالی فرد اولین همایش منطقه ای بهداشت خانواده- دانشگاه علوم پزشکی اهواز 87 چکیده مقاله
23 پره اکلامپسی و اندومتریوز اعظم ملکی اکرم سلاخ نیک نزاد فصلنامه باروری و ناباروری- چهاردهمین کنگره سالیانه تازه های باروری و ناباروری- جهاد دانشگاهی -ابن سینا 87 چکیده مقاله
24 ارتباط تغذیه روده ای زودهنگام با حجم کم در نوزاد نارس با وزن بسیار کم زمان تولد و طول مدت فوتوتراپی اکرم سلاخ نیک نژاد؛ فضیله بشر هاشمی؛ نیلوفر ستارزاده، مرتضی قوجا زاده؛ اعظم ملکی کنگره سراسری تغذیه نوزادان و کودکان- مرکز تحقیقات نوزادان- دانشگاه علوم پزشکی مشهد 87 چکیده مقاله
25 پره اکلامپسی و ناباروری اعظم ملکی؛ اکرم سلاخ نیک نزاد کنگره سراسری باروری و ناباروری و لاپاراسکوپی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 87 چکیده مقاله
26 مراقبت و درمان اندومتریوز مبتنی بر آخرین شواهد موجود اکرم سلاخ نیک نژاد؛ اعظم ملکی کنگره سراسری باروری و ناباروری و لاپاراسکوپی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 87 چکیده مقاله
27 The relationship between selenium status in HIV infected pregnancy and pregnancy outcome اعظم ملکی؛ اکرم سلاخ نیک نژاد سیزدهمین کنگره بین المللی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 87 چکیده مقاله
28 The relationship between plasma level of se and preeclampsia اعظم ملکی؛ مهین کمالی فرد، داوود حسن زاده؛ مهر انگیز ابراهیمی ممقانی؛ شمسی عباسعلی زاده Hypertension in pregnancy- informa health care- ISI 2011 مقاله کامل
:: ::