اعضا - اعظم ملکی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: اعظم ملکی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضويت‌هاي حرفه‌اي
# عناوین عضویت‌هاى حرفه‌اى توضیحات
1 عضو EDO دانشگاه علوم پزشکی زنجان
2 عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان
3 عضو سازمان نظام پزشکی
:: ::