اعضا - اعظم ملکی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: اعظم ملکی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 ارتباط سطح پلاسمایی سلنیوم با پره اکلامپسی اعظم ملکی؛ مهین کمالی فرد؛ داوود حسن زاده؛ مهرانگیز ابراهیمی ممقانی؛ شمسی عباسعلی زاده دانشگاه علوم پزشکی تبریز تبریز تکمیل شده 87
2 بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان نسبت به روش های جلوگیری از حاملگی اورژانس اعظم ملکی؛ مسعود وکیلی؛ سعیده مظلوم زاده علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 88
3 بررسی آگاهی زنان زنجانی از فاکتورهای خطر مرتبط با پیامد های نامطلوب حاملگی و باوردرونی آنها در کنترل پیامدهای بارداری شان در دوره قبل از بارداری اعظم ملکی؛ سعیده مظلوم زاده دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 88
4 بررسی نتایج غیر طبیعی پاپ اسمیر در زنان استان زنجان اعظم ملکی؛ الهه احمد نیا؛ آذر آوازه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان در حال اجرا 90
5 بررسی افسردگی و اضطراب و عملکرد پدران پس از زایمان مادران دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان در حال اجرا -
:: ::