اعضا - علی محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 بررسی رضايتمندی دانشجويان از خدمات آموزشی ارائه شده و ارتباط آن با کيفيت خدمات علی محمدی - محمد مسعود وکيلی مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان 1389 مقاله کامل
2 کیفیت خدمات بهداشتی او لیه ارائه شده در مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان زنجان دکتر علی محمدی - دکتر علیرضا شغلی مجله علمی -پژوهشی داشگاه علوم پزشکی زنجان 1388 چکیده مقاله
3 شکاف بین ادراک و انتظارات کارکنان در مورد مولفه های مدیریت کیفیت فراگیر در بیمارستانهای استان زنجان 83- 1382 دکتر علی محمدی - دکتر علیرضا شغلی مجله علمی -پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1385 چکیده مقاله
4 سنجش کیفیت خدمات بر اساس انتظارات و ادراک بیماران در بیمارستانهای آموزشی استان زنجان علی محمدی- دکتر حسن افتخار اردبیلی- دکتر فیص اله اکبری- دکتر محمود محمودی- دکتر ابوالقاسم پوررضا مجله علمی -پژوهشی داشکده بهداشت 1382 چکیده مقاله
:: ::