اعضا - علی محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 طراحي الگوي مناسب مديريت كيفيت فراگير (T.Q.M) براي ارتقاي كيفيت خدمات در بخش بهداشت شهرستان زنجان بر اساس ادراك و انتظار دريافت كنندكان و ارائه دهندگان خدمت ار ابعاد كيفيت خدمات و مولفه هاي T.Q.M دکتر علی محمدی دانشگاه علوم پزشكي زنجان معاونت بهداشتي شهرستان زنجان تکمیل شده 1386
2 بررسي كيفيت خدمات آموزشي ارائه شده به دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي زنجان دکتر علی محمدی دانشگاه علوم پزشكي زنجان داشکده های دانشگاه علوم پزشكي زنجان در حال اجرا -
:: ::