اعضا - علی محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 بررسی و مطالعه کیفیت خدمات در نظام بهداشتی 1372
2 مدیریت کیفیت جامع در بخش بهداشت و درمان از سال 1381
3 سنجش کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی 1381
4 مطالعه کیفیت خدمات در آموزش عالی و دانشگاهها 1387
:: ::