اعضا - علی محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کارگاه آشنایی با مراقبت از بیما ریهای قابل پیشگیری با واکسن و AIDS دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1374
2 پژوهش در آموزش - برنامه ريزی درسی با تاکيد بر طرح دوره( Course plan)و طرح درس مرکز مطالعه و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1387
3 کارگاههای مطالعه کیفی - ارزیابی و روشهای حل مسئله - Medicinema اولین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1388
:: ::