اعضا - علی رمضانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی رمضانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 رتبه دوم کنکور کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی وزارت بهداشت 1381
2 رتبه اول کنکور دکتری تخصصی فرآورده های بیولوژیک وزارت بهداشت 1383
3 پژوهشگر برتر دانشگاه 1389
4 پژوهشگر برتر استان 1389
5 دانش آموخته برتر انستیتو پاستور ایران 1389
:: ::