اعضا - علی رمضانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی رمضانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات در دست چاپ
# عنوان نگارندگان عنوان مجله نوع انتشار
1 IN SILICO ANALYSIS AND DEVELIPMENT OF ANTIMALARIAL COMPOUNDS AGAINST DIHYDROOROTATE DEHYDROGENASE USING CHEM-BIOINFORMATIC TOOLS Ramazani A, Borna H International J Pharma Bioscience مقاله کامل
:: ::