اعضا - علی رمضانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی رمضانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 استاد راهنمای دانشجویان کمیته تحقیقات دانشجویی و استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1388 اد
2 عضو هیأت داوران مجله International journal of pharma and bioscience India 1388 اد
:: ::