اعضا - علی رمضانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی رمضانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 Proteomics techniques
2 PCR and Gel Electrophoresis
3 Southern Analysis
4 Cloning
5 Real time PCR
6 SSCP
7 Malaria Culture
8 Toxicity Assessment
9 Expression Systems
10 Bioinformatics
11 Chemo informatics
12 Drug discovery
13 Biostatistical methods
:: ::