اعضا - علی رمضانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی رمضانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسي کموانفورماتيکي ليگاند¬هاي ممانعت کننده آنزيم سيکلواکسيژناز (2 Cox)در مسير ايجاد التهاب 1- علي رمضاني 2- دکتر مهرداد حميدي 3- عظيم دهقانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده داروسازی در حال اجرا -
:: ::