اعضا - علی رمضانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی رمضانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی 87-88-89
2 زیست شناسی سلولی و مولکولی پیشرفته برای کارشنناسی ارشد انگل شناسی - بیوشیمی - بیوتکنولوژی دانشکده پزشکی 87-88-89
3 زیست شناسی سلولی و مولکولی و ژنتیک دانشجویان داروسازی داروسازی 89
4 کنترل کیفی فرآورده های بیولوژیک کارشنناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشکده پزشکی 87 و 89
5 تکنیک های مولکولی پیشرفته کارشنناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشکده پزشکی 89
6 کشت سلول کارشنناسی ارشد بیوتکنولوژی و ژنتیک دانشکده پزشکی 88
7 بیوتکنولوژی دارویی دانشکده داروسازی 87-88 -89
8 فرآورده های بیولوژیک دانشکده داروسازی 87-88 -89
9 بیوشیمی عمومی دانشکده داروسازی 85
10 بیوشیمی بالینی دانشکده داروسازی 88
11 ژنتیک دانشکده پرستاری 89
12 بیماری های ارثی و مشاوره ژنتیک دانشکده پیراپزشکی 89
:: ::