اعضا - فاطمه جعفری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فاطمه جعفری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 دوره طرح پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1378 1380
2 مطب خصوصی در شهر خدابنده 1381 1384
3 درمانگاه خیریه امیرالمومنین تهران 1389 1390
4 درمانگاه خیریه صالح تهران 1391 1391
5 بیمارستان فیروزگر تهران بخش شیمی درمانی سرطان 1392 1393
6 پزشک خانواده در مرکز بهداشت کرج 1393 1393
7 پزشک اورژانس بیمارستان آیة ا... موسوی زنجان 1398 – 1400 ( پیک اول تا پنجم کرونا) 1397 1400
:: ::