اعضا - افشار رمضان پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر افشار رمضان پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## داوری مقالات در مجلات علمی
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1381
2 مجله بین المللی درماتولوژی 1382
3 فصلنامه توسعه آموزش زنجان 1394
4 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكي سمنان 1394
:: ::