اعضا - افشار رمضان پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر افشار رمضان پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 بيماريهاي پوست و مو جهت دانشجويان رشته مامايي دانشكده پرستاري 84-82
2 بيماريهاي پوست و مو جهت دانشجويان پزشكي بيمارستان وليعصراز سال 1381
3 دوره بازاموزي پوست جهت پزشكان عمومي دانشگاه عتوم پزشكي قزوين 1381
4 دوره هاي بازاموزي پوست جهت پزشكان عمومي دانشگاه عتوم پزشكي زتجان 81-86
5 دوره بازاموزي پوست جهت پزشكان عمومي دانشگاه عتوم پزشكي بقيه الله1382
6 دوره بازاموزي پوست جهت دستياران اطفال بيمارستان وليعصر 84-86
7 دوره بازاموزي داروهاي پوست جهت داروسازان دانشگاه عتوم پزشكي زتجان 1382
:: ::